Over Chare.nl

Met jouw steun geven wij goede doelen de aandacht die ze verdienen!

Chare.nl wil goede doelen in Nederland helpen bij het vertellen van hun verhaal. Wij bieden daarvoor een algemeen platform waar bezoekers hun favoriete instelling kunnen delen via social media. Daarnaast investeert Chare.nl in een zo compleet mogelijk overzicht van alle ANBI’s (algemeen nut beogende instelling) in Nederland.

Chare.nl is een initiatief van datafounders.com en wordt mogelijk gemaakt door adverteerders en donateurs.

Chare voor ANBIs


Op Chare kan een ANBI ook een jaarverslag aanmaken, documenten uploaden, een eigen webadres gebruiken en en zo volledig voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Deze voorzieningen zijn volledig gratis. Interesse? Neem voor meer informatie contact op via het formulier hier naast.

Contact